G219, Kashgar, Xinjiang - Lhasa, Tibet

G318, Chengdu, Sichuan - Lhasa, Tibet

Route No.1 Taiwan

Qinghai Lake (Koko Nor)

To be continued...